Fundats

"Fonden Christiansfeld"
Fundats

1 Navn og hjemsted:

Fondens navn er ”Fonden Christiansfeld”.

Fondens hjemsted er Skovrupvej 42, 6070 Christiansfeld.

Fonden er stiftet af Arvid Milton Stoffregen
Glentevej 25
5690 Tommerup

2 Formål:

Fondens formål er at oprette og drive behandlingstilbuddet ”Natur- og helhedsskolen Christiansfeld”, hvis virke er at arbejde undervisningsmæssigt og socialpædagogisk med børn henvist af kommuner.

Fonden er som følge af sit formål ikke omfattet af almindelig fondslov eller lov om erhvervsdrivende fonde, jvf. almindelig fondslov § 1 stk. 2, nr. 7.

"Natur- og helhedsskolen Christiansfeld" arbejder med udgangspunkt i driftoverenskomst, som er udfærdiget i samarbejde med godkendende/tilsynsførende myndighed.

Der modtages børn med særlige behov i alderen 10 – 16 år.

3 Formue:

Fondens aktiver andrager ved oprettelse 10.000,- som forligger som kontant indestående i et pengeinstitut.

Beløbet er indbetalt kontant af en person eller af en kreds af personer, som har ydet bidrag ved en indsamling.

4 Særlige rettigheder:

Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder.

5 Bestyrelse:

  • Opgave og valg:

Bestyrelsen overvåger fondens drift og er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med vedtægterne og den meddelte godkendelse.

Bestyrelsen ansætter en leder til foreståelse af fondens daglige drift. Bestyrelsen ansætter det fornødne personale efter indstilling af den daglige leder.

Bestyrelsen varetager fondens interesser udadtil og indadtil.

Bestyrelsen sammensættes som minimum med 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær og 1 menigt medlem.

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Senest 1 mdr. før man er på valg, tilkendegiver det enkelte medlem om der ønskes genvalg.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Den til enhver tid siddende bestyrelse navne og adresser fremgår af protokollen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med bestyrelsesposterne. Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

  • Bestyrelsesarbejdet:

Der afholdes møde mindst hver 6 måned og i øvrigt når mindst 2 medlemmer eller daglig leder kræver det.

Formanden indkalder til møde ved udsendelse af dagsordnen senest 7 dage før mødet.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan indkaldes eksterne ekspertisepersoner til enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen kan vælge fra møde til møde, at uddelegere konkrete opgaver til et medlem.

Opgaverne beskrives i protokollen.

Der føres protokol ved hvert møde.

Protokollen føres af sekretæren, der ligeledes udsender referat til bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.

Referat af mødet sendes til bestyrelsesmedlemmerne pr. mail og underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde.

Referater og beslutningsreferater underskrives af formanden eller fungerende formand og sekretæren.

6 Tegning og samarbejde:

Fonden tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.

Lederen kan forpligtige fonden i relation til det daglige arbejde.

Lederen indstiller følgende til bestyrelsen:

Stillingsbeskrivelser, ændringsforslag til fysiske rammer, ansættelser, afskedigelser og budgetter.

Kolding kommune føre tilsyn med ”Natur- og helhedsskolen Christiansfeld”.

Ekstraordinære økonomiske dispositioner skal godkendes af tilsynsførende myndighed.

7 Hæftelse:

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisoren er på valg hvert år på bestyrelsesmøde. Revisoren fungerer indtil bestyrelsen har valgt en anden revisor.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal godkende regnskabet, som herefter sendes til godkendende myndighed senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Der udarbejdes hvert år budget for ”Natur- og helhedsskolen Christiansfelds drift i det kommende år.

Budgettet sendes til Kolding kommune senest d. 15.08.xx.

Fondens midler skal – bortset fra en rimelig kontant kassebeholdning – indsættes på bankkonto.

Ved eventuel konkurs er hæftelse et anliggende mellem fondens stifter og banken.

8 Overskud:

Et evt overskud kan kun anvendes til fremme af fondens formål jf § 2 eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling efter godkendelse af Kolding kommune.

9 Vedtægtsændring:

Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage ændringer i vedtægterne.

Vedtægtsændringer skal endelig forelægges Kolding kommune og godkendes af Civildirektoratet.

10 Opløsning:

Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning anmode Civilretdirektoratet om opløsning.

I tilfælde af fondens opløsning tilfalder det Kolding kommune at anvende et evt. overskud til gavn for børn og unge med særlige behov.

    Skriv til Natur- og Helhedsskolen

    Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig